On april 7 , a party on the Beauty and Mother's day took place in our school organized by the class master of VIa Lida Devejyan. The title was "Beauty is covered by shadows". With the help of the shadows - the beauty that different nations have in their dances, national costumer, food and even in women's charm. Beauty awakens kindness and kindness born by mothers, forms and brings up individuals.
²åñÇÉÇ 7-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù³ÛñáõÃÛ³Ý ¨ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ VI³ ¹³ë³ñ³ÝÇ ¹³ëÕ»Ï ¸¨»çÛ³Ý Èǹ³Ý: "¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ͳÍÏí³Í »Ý ëïí»ñÝ»ñáí": ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ϳñ»ÉÇ »Õ³í ï»ëÝ»É ëïí»ñÝ»ñÇ ³ÛÝ ÏáÕÙÁª ·»Õ»óÇÏÁ, áñ ÏñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ³½·Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñªÇñ»Ýó å³ñÇ, ï³ñ³½Ç, áõï»ëïÝ»ñÇ ¨ í»ñç³å»ë ϳݳóÇ ÑÙ³ÛùÇ Ù»ç: ¶»Õ»óÇÏÝ ³ñÃݳóÝáõÙ ¿ µ³ñÇÝ, ÇëÏ µ³ñÇÝ ÍÝáõÙ ¿ Ù³ÛñÁ, áñáí ¹³ëïdzñ³ÏíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Á:

top