On April 14, 2006 in a beautifully decorated hall, the anniversary of Hamo Sahyan was celebrated.H. Sahyan is one of the greatest poetsof modern times,. The party included the poems from the book "Stone ceremony" (Qare patarag). The pupils of the elementary school took part in it and recited the famous and popular poems of H.Sahyan. Some of the poems were performed. There was a lot of dancing, singing and humor ... 30 minutes ran happily like a moment. The activities of the elemetars school teachers helped us to feel the presence of the famous poet. That's right. His reguest was satisfied " DON'T CONSIDER ME TO BE ABSENT"
2006Ã. ³åñÇÉÇ 14-ÇÝ ïáÝ³Ï³Ý ½³ñ¹³ñí³Í ¹³ÑÉÇ×áõÙ ÝßíáõÙ ¿ñ Ù»ñ ųٳݳÏÝ»ñÇ Ù»Í»ñÇó Ù»ÏÇ` Ð.ê³ÑÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÕÇóÁ: ØÇçáó³éáõÙÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ µ³Ýëï»ÕÍÇ §ø³ñ» å³ï³ñ³·¦ ·ñùÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ëÙáõÝùáõÙ ¿ÇÝ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ: ´»Ù³¹ñí³Í ¿ÇÝ §Ä³ÛéÇó Ù³ëáõñ ¿ ϳÃáõÙ¦, §Ü³Ë³ÝÓ¦ ¨ §Ü³ÇñÛ³Ý ¹³É³ñ µ³ñ¹Ç¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ñ, »ñ·, ÑáõÙáñ ... 30 ñáå»` ÝÙ³Ý ÙÇ ³ÏÝóñÃÇ: î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÇ µáÉáñ áõëáõóÇãÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ñݳñ³íáñ »Õ³í ³å³Ñáí»É ëÇñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ûá`, ϳï³ñí³Í ¿ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ å³ï·³ÙÁ. §ÆÜÒ ´²ò²Î² â¸Üº'ø¦:
top