On April 20,2006 a teacher of Russian Ella Baghdasaryan performed a play after S.Marshak "The cat's house" with her pupils of the third "b"class. The whole group took part in the performance. The children showed their excellant knowledge of the foreign language. The scenary was fantastic. The children were dressed up in nice and funny clothes according to their hero characters. The play was a great success.
20.04.06Ã. áõëáõóãáõÑÇ ¾Éɳ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ IIIµ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ µ»Ù³¹ñí»ó ê.سñß³ÏÇ "γïíÇ ïáõÝÁ" ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ: سëݳÏó»ó ³ÙµáÕç ËáõÙµÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ Çñ»Ýó ûï³ñ É»½íÇ ÇÙ³óáõïÛáõÝÁ ¨ µ»Ù³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ: ´»ÙÁ ѳ·»ó³Í ¿ñ ûٳïÇÏ ¹»Ïáñ³ódzݻñáí, »ñ»Ë³Ý»ñÁ` Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³·áõëïÝ»ñáí: гݹÇë³ï»ëÇ ÏáÕÙÇó µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙÁ ³ñųݳó³í µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ:

 

top