2006Ã. ³åñÇÉÇ 4-ÇÝ ¹³ÑÉÇ×Á É»÷-É»óáõÝ ¿ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, áõëáõóÇãÝ»ñáí ¨ ÍÝáÕÝ»ñáí: VI µ ¹³ë³ñ³ÝÇ éáõë³ó É»½íÇ áõëáõóÇãÝ»ñ` ê.º.гÏáµç³ÝÛ³ÝÁ ¨ ¶.¶. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ ÙÇ ó»ñ»ÏáõÛÃ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ñ §Ð³Ûñ»ÝÇù ¨ Ù³Ûñ - ãÏ³Ý ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ µ³é»ñ¦ ϳñ·³ËáëÁ: ´»Ù ¿ÇÝ ¹áõñë »Ï»É VI¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ µáÉáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ: Üñ³Ýù Ñdzóñ»óÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ Çñ»Ýó µ»Ù³Ï³Ý Ï³ï³ñٳٵ, éáõë³ó É»½íÇ µ³ñÓñ ÇÙ³óáõÃÛ³Ùµ, ·»Õ»óÇÏ å³ñ³ÛÇÝ ÏáÙåá½Çódzݻñáí ¨ Ñáõ½Çã »ñ·»ñáí:
On April 4 the hall of our school was full of pupils, parents and teachers. The teachers of Russian language - S.Hakobjanyan and G.Hovhannisyan organized a party, with the title - "Motherland and Mother - there are no other precious words" . All the pupils of VId were on the stage. The audience admired their play, their good knowlenge of russian,dances and exciting songs.