III µ ¹³ë³ñ³Ý

 

èáõë³ó É»½íÇ áõëáõóãáõÑÇÝ»ñ` ÚáÉãÛ³Ý Ü»ÉÉÇ ¨ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ¾ÙÙ³Ý III µ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï ³Ýóϳóñ»óÇݦ²ßáõݧ ûٳÛáí ÙÇçáó³éáõÙ: ØÇçáó³éáõÙÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ áõ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·»Õ»óÇÏ ¨ ³ñï³Ñ³ÛïÇã Ëáëùáí Ñdzóñ»óÇÝ ÑÛáõñ»ñÇÝ: ²ßáõÝÁ Çñ µ³ñÇùÝ»ñáí Ùï»É ¿ñ Ù»ñ ¹åñáóÇ ¹³ÑÉÇ×Á: The teachers of III b Nelly Yolchyan and Emma Gabrielyan organaized a lovely matinee topic of the parts was ¦Autumn§ The matinee was very interesting and meaningful. The Autumn came into the hall of our school bringing the gold colours and taste of the season.

top