ÒÙ»é ä³åÇÝ 172 ¹åñáóáõÙ

Santa-Claus at 172 school

»¨ ¹ñëáõÙ óáõñï ¿, ÓÙ»é, áõ ³ñ¨Á ÃáõÛÉ ¿ óù³óÝáõÙ, ¹åñáóÇ ÙÇç³ÝóùÝ»ñáõÙ ·³ÕïÝÇùÝ»ñ »Ý ßñçáõÙ: ²Ýѳٵ»ñáõÃÛáõÝÁ è³ÍáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, á·¨áñáõÙ µáÉáñÇÝ: سÝáõÏÝ»ñÇ ³ß˳ñÑáõÙ ³Ûëûñ ³ÝÇñ³Ï³Ý Ñ»ùdzÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ïáÝ ¿: ´³½áõÙ »Ý ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÛáõñáíÇ ¿ ó³ÝϳÝáõÙ ¹ÇÙ³íáñ»É ÒÙ»é å³åÇÝ: ØÇÝã ëå³ëí³Í ѳݹÇåáõÙÁ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ·ñ»É »Ý ݳٳÏÝ»ñ, Ó¨³íáñ»É ïáÝ³Ï³Ý µ³óÇÏÝ»ñ, ½³ñ¹³ñ»É ïáݳͳé: ²Ñ³ ¨ ݳ, ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ, ³Ù»Ý³ëå³ëí³Í ÑÛáõñÁ ........ ÒÙ»é å³åÇÝ ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áÕçáõÝ»óÇÝ Ýñ³Ý »ñ· áõ å³ñáí, Çñ»Ýó ÇëÏ µ»Ù³¹ñ³Í Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñáí: Ðñ³Å»ßïÁ ß³ï Ñáõ½Çã ¿ñ: ´³Å³Ýí»óÇÝ Ñ³çáñ¹ ï³ñÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ³ÏÝϳÉÇùáí: àõ û¨ ¹ñëáõÙ óáõñï ¿,ÓÙ»é ¨ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ó³Íñ ¿ ½ñáÛÇó Ù³ÝáõÏÝ»ñdzß˳ñÑáõÙ ³ñ¨ ¿ áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝ:

Though it's cold outdoors and the sun doesn't shine so brightly in the halls of our school some mysteries move around. All the children are inspired and inpetiant. In the world of childhood there is a real holiday of unreal tales. Lots are the expectations. Each class wants to greet the Santa Clause uniquely and not ordinarily. The children wrote letters, decorated greeting cards and the New Year tree before the meeting with Santa Clause.

So, here he is!!!! Meet the most expected and the dearest guest...! The primary school pupils greeted Santa Clause with nice songs and dances, with the plays performed by them.The goodbye part was rather exciting. They got apart with the hope to meet again in the upcoming New Year.

.... and though it's cold outdoors and the temperature is belaw zero, in the world of childhood there is the sun and the warmth.

 

1³ ¹³ëÕ»Ï` ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

top

1µ ¹³ëÕ»Ï` Ú³½ÇãÛ³Ý

top
1· ¹³ëÕ»Ï` Ü»ñϳñ³ñÛ³Ý
top
2 ¹³ëÕ»Ï` ¼³ù³ñÛ³Ý
top
3³ ¹³ëÕ»Ï` ʳã³ïñÛ³Ý
top
3µ ¹³ëÕ»Ï` ê³ñ·ëÛ³Ý
top
3· ¹³ëÕ»Ï` ¸áËáÛ³Ý
top
4³ ¹³ëÕ»Ï` ¶³ëå³ñÛ³Ý
top
4µ ¹³ëÕ»Ï` ²Õ³ç³ÝÛ³Ý
top
4· ¹³ëÕ»Ï` ¸³ñµÇÝÛ³Ý
top