4 µ ¹³ë³ñ³Ý

¹³ëÕ»Ï ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý

 

²åñÇÉÇ 6-ÇÝ Ï³Û³ó³í 4 µ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ëÁ` ÝíÇñí³Í سñß³ÏÇ "12 ³ÙÇëÝ»ñ"-ÇÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ·»ñ³½³Ýó ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ÇÝ éáõë³ó É»½íÇÝ, ¹ñ³ å³ñ½ ûñÇݳÏÝ ¿ñ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙëÇÝ ÝíÇñí³Í Ëáëù»ñÁ, ë³ÑáõÝ ¨ ×Çßï ÇÝïáݳódzÛáí ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ: àõÝ»ÇÝ ·»Õ»óÇÏ ¨ ׳߳Ïáí ѳ·áõëïÝ»ñ, ѳٳå³ï³ëË³Ý ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: ¸»ñ»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ï ¨ ·»Õ»óÇÏ: ´»ÙÁ ½³ñ¹³ñí³Í ¿ñ ׳߳Ïáí ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: гݹ»ëÝ ³Ýó³í ѳçáÕ, áñÁ ß³ï áõë³Ý»ÉÇ ¿ñ:

On the 6-th of April there was a party of the IV b form. They performed "The Twelve Months" by S.Marshak. The pupils showed how it was interesting to play such a story. They could speak Russian very fluently. Their good pronunciation and right intonation attracted a lot of audience. There were nice clothes on them. Children performed their parts so beatifully. The stage was decorated very well. There was a strong wind white snow, trees covered with snow and a beautiful palace with real Queen and her helpers.

 

top