7 µ ¹³ë³ñ³Ý

¹³ëÕ»Ï` ê.гÏáµç³ÝÛ³Ý

 

سñïÇ 5-ÇÝ VII¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõÅ»ñáí ³Ýóϳóí»ó "г۳ëï³ÝÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ³ãù»ñáí" ó»ñ»ÏáõÛÃÁ (áõë.` ¶.ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, ê.гÏáµç³ÝÛ³Ý): Üå³ï³ÏÝ ¿ñ Ý»ñϳ۳óÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí éáõë Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ç»ñÙ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç, Ýñ³ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ³Ý¹»å: ÐÝã»óÇÝ ì.´ñÛáõëáíÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáÁÃÛáõÝÝ»ñÁ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: "ÌÇÍ»éݳÏ", "ºñ³½", éáõë»ñ»Ý ÑÝã»ó ê³Û³ï-Üáí³ÛÇ "²ß˳ñÑáõÙë ³Ë ãÇÙ ù³ßÇ" ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, . å³ñ»óÇÝ"ܳ½»ÝÇ", "ÊÙµ³å³ñ", »ñ·»óÇÝ "²ñ³ñ³ïÁ": ÐÝã»óÇÝ Ñ³ÛïÝÇ éáõë ·ñáÕÝ»ñÇ Ùïù»ñÁ Ñ³Û ³ñí»ëïÇ ³é³ÝçݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ :

On the 5-th of March the pupils of VII d form hold a matinee with the title "Armenia in the eyes of friends".

The aim was to show the attitude of Russian intellectuals to Armenian people, to Armenian Culture. The pupils rewcited poems after V.Brusov "Tsitsernak" and "Yearz"were performed in two languages. They sang a famous song after Sayat Nova "Ashkharhums akh chim qashi" in Russian, danced "Nazeni" and "Khmbapar" and sang the famous "Ararat".

The pupils gave the ideas of famous Russian writers about the reculiarity of Armenian Art and Culture.

 

top