2 · ¹³ë³ñ³Ý

¹³ëí³ñ ¸³ñµÇÝÛ³Ý Ð.

 

سñïÇ 7-ÇÝ 2 · ¹³ë³ñ³ÝÁ ³Ýóϳóñ»ó ó»ñ»ÏáõÛà ÝíÇñí³Í سñïÇ 8-ÇÝ. ¸³ëí³ñ Ð.¸³ñµÇÝÛ³ÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ Ù»Í ÙÇçáó³ñáõÙ: ´»ÙÁ ϳѳíáñí³Í ¿ñ ë³ï ëù»Õ`, ³ñ¨, ·³ñݳݳÛÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ, å³ïÇ Ã»ñûñ: Ø»Ï Ã»ñà »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÝϳñÝ»ñáí, áñÁ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ 8-Á. ѳٻñ³ßËáõÃÛ³Ý ¨ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß: On the 7-th of March the pupils of the 2c form performed a merry matinee devoted to the 8-th of March. Tha matinee was organized by their teacher H.Darbinyan. The stage was lovely decorated with sun, flowers and wallpapers. One of the wallpapers represented the 8 as the symbol of peace and tolerance.