4 · ¹³ë³ñ³Ý

³Ý·É»ñ»ÝÇ áõë.` ¶.ºÕdz½³ñÛ³Ý

²åñÇÉÇ 13-ÇÝ 4 · ¹³ë³ñ³ÝÁ ³Ýóϳóñ»ó ÙÇ ½í³ñà ·³ñݳݳÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ Çñ»Ýó ³Ý·É»ñ»ÝÇ áõëáõóãáõÑáõ ¶.ºÕdz½³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï: ´»ÙÁ ½³ñ¹³ñí³Í ¿ñ ·³ñݳݳÛÇÝ ·áõÛݽ·áõÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñáí áõ ÷áõãÇÏÝ»ñáí: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ³ñï³ë³Ý»óÇÝ ·³ñÝ³Ý ÝíÇñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ "7 ÷áùñÇÏ ÷áëï³ï³ñÝ»ñÁ": ºñ·»óÇÝ ¸ÇëÝ»ÛÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëÇñí³Í »ñ·»ñÁ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ Ñ³Õáñ¹»Éáí áõñ³Ë ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ:

 

On the 13 th of April the pupils of 4c form performed a merry matinee about spring with their English teacher G.Yeghiazaryan. The stage was beautifully decorated with colourful spring flowers and baloons. The pupils recited lovely and classical poems about spring and performed "Seven little postmen" by margaret Wise Brown and Edith Thacher Hurd. They sang Walt Disney's children's favourite songs that chirished the audience during the performance.

 

top