ä²ðàôÚð êºì²Î

 

ÆÝÓ Ùáï Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ïÇñáõÃÛáõÝ ¿,

ÆÝãù³Ý ÇÝÓ ÑÇßáõÙ »Ù

Ðå³ï³ÏÝ »Ù Ýñ³Ýó

 

"²ß˳ñÑÇÝ Ù³ÝÏ³Ý Ù³ùñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù"·ñáõÙ ¿ñ ä.ꨳÏÁ:

î³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÷áñó»óÇÝ ë¨³ÏÛ³Ý ßáõÝã ÷á˳Ýó»ÉѳݹÇë³ï»ëÇÝ: ¹³ÑÉÇ×áõ٠è³ÍáõÙ ¿ñ ÏáÙÇï³ëÛ³Ý »ñ·Ç Ù³ùñáõÃÛáõÝÝ áõ ꨳÏÇ ËáëùÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: "²ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ": ²Û'á, ³ÝÙ»Õ Ù³ÝÏ³Ý ßáõñûñÇó ³Ûëûñ ¿É ÑÝãáõÙ ¿ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ·áñͳó áãÇñÇ ³Ýå³ïÙ»ÉÇ ó³íÝ áõ íÇßïÁ: ÆëÏ Ý»ñϳÝÝ»ñÝ Ñ³í³ïáõÙ »Ý, áñ ³Ûë ë»ñáõݹÁ ß³ñáõݳϻÉáõ ¿ å³Ûù³ñÁ, ÉÇÝ»Éáõ ¿ å³Ñ³Ýç³ï»ñ:

ºÕÇó» ÉáõÛë, ºÕÇó» "²ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ"

"The world needs the childs purity"- these are the words of great Sevak. And this purity was flying in the air when the pupils of infant school act "Anlreli Zangagatun" (The Ever-ringing Belfry). It sounded dramatic and exciting at the same time. That made the audience feel again a deep ache of the cruel crime which happened many-many years ago. Komitas's unrepeated songs and Sevak's unexceptionable truth impressed everybody again and again. The teachers and their pupils tried to prepare unforgettable party and theydid if excellently.Our nation is demander of our will and our own belief.

GOOD BLESS US!

top