7 µ ¹³ë³ñ³Ý

ROBERT BURNS

 

2007ÃíÇ Ù³ñïÇ 2-ÇÝ 7µ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³Ýóϳóñ»óÇÝ ó»ñ»ÏáõÛà ÝíÇñí³Í ÞáïɳݹdzÛÇ Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍ èà´ºðî ´ÚàðêÜ - ÇÝ: Üñ³Ýù å³ïÙ»óÇÝ ÞáïɳݹdzÛÇ ·»Õ»óÇÏ µÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³ñï³ë³Ý»óÇÝ ´ÛáñëÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »ñ·»óÇÝ »ñ·»ñÁ, áñáÝù ëÇñáí ¨ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ »Ý ϳï³ñíáõÙ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ: On the 2 nd of March the pupils of 7 b form had a party devoted to the great Scottish poet ROBERT BURNS whose poems and sohgs are loved by both children and grown-ups all over the world. The pupils told the audience about Scotland, recited poems and sang songs. The party was a great success

 

top